Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting Kolom heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld uit medewerkers vanuit de scholen en ouders. 

Het College van Bestuur heeft minimaal vijf keer per jaar overleg met de GMR. Bovenschoolse aangelegenheden komen aan bod tijdens deze bijeenkomsten. Bij nieuw beleid is er vaak sprake van advies- of instemmingsrecht. Daarnaast hebben de bijeenkomsten een informerend karakter. 

Twee keer per jaar is er overleg tussen de GMR en de RvT. De GMR wordt bijgestaan door een externe ambtelijk secretaris.