Organisatiestructuur

Stichting Kolom bestaat uit 14 scholen. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur. Per cluster werken de directeuren veel samen. Dat zijn de volgende clusters:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs
  • Praktijkonderwijs

Directeuren

Binnen de clusters werken de directeuren veel met elkaar samen en is er regelmatig overleg. Vijf keer per jaar is er een directeurenoverleg met alle directeuren, het College van Bestuur en de medewerkers van het centraal bureau.

Het CvB stuurt de directeuren aan en toetst de door hen opgestelde schoolplannen aan het strategisch beleidsplan.

College van bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het vaststellen en uitvoeren van het strategisch beleid van de stichting. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en het behartigen van de belangen van Stichting Kolom.

Het CvB legt verantwoording af aan de samenleving over de gerealiseerde onderwijskwaliteit, doelen  en ambities.  Het bestuur bestaat uit Sylvia Spierenburg en Leendert-Jan Veldhuyzen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting Kolom heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld uit medewerkers vanuit de scholen en ouders. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vertegenwoordigt de samenleving en houdt toezicht op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de mate waarin het strategisch beleid is gerealiseerd. De RvT  heeft als belangrijkste maatschappelijke opdracht om erop toe te zien dat de jongeren op de scholen van Kolom goed onderwijs en passende begeleiding ontvangen op onze scholen, zodat zij nu en later hun plek in de samenleving als volwaardige burger kunnen innemen. 

Daarnaast is de RvT werkgever en klankbord van het bestuur. Voor een aantal besluiten van het College van Bestuur,  zoals vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het meerjaren strategisch beleidsplan is goedkeuring van de RvT nodig. De RvT vergadert minimaal vijf maal per jaar en heeft daarnaast twee keer per jaar een bijeenkomst samen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Kolom heeft zes RvT-leden:

  • de heer Max Merkx (voorzitter)
  • de heer Ronald van Weegen (vice-voorzitter)
  • mevrouw Marije Deutekom
  • mevrouw Mariet Brouwer
  • de heer Youssef Achahbar
  • de heer Ivar Oosterveld

Centraal Bureau

Het Centraal Bureau van Stichting Kolom bestaat uit verschillende afdelingen en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. 

Mens & organisatie (M&O)

Kolom wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar medewerkers, zodat zij met plezier hun werk kunnen doen. Wij zijn een sociale werkgever die ruimte biedt aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Alles is erop gericht om goed gekwalificeerd en tevreden medewerkers in dienst te hebben, zodat wij ook een kwalitatief goede plek en de juiste begeleiding kunnen bieden aan leerlingen en hun ouders.

Onderwijskwaliteit

Alle leerlingen van Kolom verdienen onderwijs van goede kwaliteit. Het bestuur van Kolom is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op onze 14 scholen. Daarnaast heeft Kolom als stichting voor gespecialiseerd onderwijs een stedelijke verantwoordelijkheid voor het delen van expertise . Het bestuur wordt ondersteund door twee strategisch beleidsadviseurs die ondersteunen, adviseren en begeleiden van onze directeuren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en samenwerken met partners buiten de organisatie.

Financiën / Control

De afdeling adviseert het CvB en de directeuren over de financiële ontwikkeling op school- en bovenschools niveau. Er is samenwerking met Groenendijk, ons externe administratiekantoor.

Huisvesting

Kolom hecht groot belang aan een goede huisvesting. Onze afdeling onderwijshuisvesting houdt zich bezig met groot en klein onderhoud, beveiliging en kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen.

ICT

De ICT-afdeling draagt bij aan de ondersteuning en verrijking van het leerproces door technologie effectief te integreren. De afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IT-infrastructuur, zodat medewerkers en leerlingen probleemloos kunnen leren en onderwijzen. Daarnaast zorgt de afdeling voor de implementatie en ondersteuning van educatieve software en online leerplatforms. Bovendien houdt de afdeling zich bezig met AVG, beveiliging van gevoelige gegevens en het waarborgen van een veilige digitale leeromgeving. Kortom, de ICT-afdeling is onmisbaar om het digitale leerlandschap efficiënt en veilig te laten functioneren.

Bestuurssecretariaat

Vanuit het bestuurssecretariaat wordt de RvT en het CvB ondersteund en geadviseerd.