Klachten en integriteit

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. Het uitgangspunt is om klachten in onderling overleg op te lossen. Als u ontevreden bent, nodigen wij u uit om de leerkracht of de directeur van de school aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen. Op iedere school zijn er een of meerdere interne vertrouwenspersonen. Zij luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen. U kunt in de schoolgids van uw kind zien wie de interne vertrouwenspersonen zijn en hoe u ze kunt bereiken.

Als u er met school niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan desgewenst voor verdere ondersteuning ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Mevrouw Bernadette Hes-Boots,  T: 06-25538458, E: info@in-b-tweenadvies.nl. Bernadette Hes is tevens de vertrouwenspersoon Integriteit. 

Integriteitscode

De integriteitscode is bedoeld voor iedereen die werkzaam is voor onze stichting. Met integriteit wordt bedoeld dat u uw functie, opdracht of werkzaamheden open en transparant, met inachtneming van uw verantwoordelijkheden en de geldende regels, respectvol naar anderen uitoefent. Deze integriteitscode is gericht op het voorkomen van belangenverstrengeling en erop gericht om het integer handelen binnen Stichting Kolom te bevorderen door helderheid te geven over het aannemen van giften en relatiegeschenken, vervullen van nevenfuncties, volgen van excursies en het gebruik van voorzieningen van de stichting.

Klachtenregeling

In de klachtenregeling vindt u informatie over de stappen die kunnen worden ondernomen als u een klacht heeft. Het is belangrijk dat u eerst op school in gesprek gaat over de klacht. De verschillende stappen staan in bijlage 1 van de klachtenregeling beschreven.

Melding grensoverschrijdend gedrag

Mocht u van mening zijn dat er niet conform deze code wordt gehandeld, dan bespreekt u het onderwerp met uw leidinggevende van de school (indien het een school aangelegenheid is waarbij de leidinggevende zelf niet betrokken is). Indien het een melding is waarbij de leidinggevende wel betrokken is of waar het een bovenschools karakter betreft, dan richt u zich tot het College van Bestuur. Indien het een melding is waarbij het Bestuur betrokken is, dan kunt u zich tot de Raad van Toezicht wenden.