Organisatie 

Kolom is een organisatie met 14 scholen op 15 locaties van drie schoolsoorten:
  • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
  • (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 3 (SO en VSO ZMLK)
  • Praktijkonderwijs (PrO)

De organisatie met circa 520 medewerkers kenmerkt zich door:

  • ruimte voor leren (voor zowel leerling als medewerker)
  • korte lijnen, laagdrempelig
  • flexibiliteit
  • kennisuitwisseling
  • samenwerking

De scholen wisselen vooral binnen hun schoolsoort kennis en expertise uit. Daarnaast werken de scholen uit verschillende schoolsoorten steeds meer samen. Zo vormen zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen en een bijzonder warme overdracht van de leerling naar de nieuwe school.

In de statuten, het bestuurlijk toetsingskader en onze strategische visie zijn onze visie, missie en (strategische) doelstellingen verwoord. Dit beleid geldt voor alle scholen van Kolom met behoud van de eigen identiteit. Op sommige aspecten is beleid specifiek voor een schoolsoort geformuleerd. Zo houden we rekening met de drie verschillende wetten (WPO, WVO en WEC) en twee CAO's (PO en VO) die voor onze scholen gelden. 

Kolom kenmerkt zich door korte lijnen. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers snel een beroep op elkaar kunnen doen en dat het bestuur en directie goed op de hoogte zijn van wat er binnen de organisatie leeft.

Het College van Bestuur stuurt direct de schooldirecteuren aan.

De schooldirecteuren hebben direct contact met leerlingen en medewerkers.