Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal  Onderwijs VSO / ZMLK

ZMLK-onderwijs is speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (IQ lager dan 55 ) met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het (V)SO ZMLK geeft onderwijs aan leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het onderwijs is gericht op het voorbereiden op zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en invullen van de vrije tijd. De leerlingen krijgen praktische lessen ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. Er is een gevarieerd lesaanbod, gericht op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied.  Kunst en cultuur staan hoog in het vaandel. Een (V)SO-school biedt leerlingen  structuur, veiligheid en gaat uit van een positieve benadering. Het accent ligt op het herkennen van talenten en het benadrukken van kwaliteiten. Scholen voor (V)SO beschrijven in een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling welk passend einddoel ze voor die leerling willen halen. Dat kan zijn:

  • een diploma halen
  • uitstroom naar werk
  • uitstroom naar dagbesteding
ZMLK-onderwijs is een vorm van (V)SO en valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC).

Aanmelding en toelating tot SO

Stichting Kolom is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen . Dit samenwerkingsverband coördineert en ondersteunt scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling.

Voor alle leerlingen binnen het speciaal onderwijs geldt dat zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig hebben. Deze verklaring vervangt de oude REC-indicatie.

De REC-indicatie blijft nog geldig tot 31 juli 2016. Na deze datum moet elke leerling in het bezit zijn van een TLV. Deze TLV moet aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen. De school maakt deze aanvraag in orde.

Als een leerling door de reguliere basisschool wordt verwezen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs, dan stelt de basisschool een dossier over de leerling op. Dit dossier wordt, nadat ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven, gestuurd naar de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen. Daar wordt het dossier zorgvuldig bekeken en beoordeeld.

Er wordt met name gelet op de maatregelen die er op de basisschool zijn genomen om de leerling de benodigde zorg te bieden. Als de onderwijsadviseur het dossier heeft bekeken en het met de basisschool eens is dat de leerling verwezen zou moeten worden, krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Daarmee kan de leerling aangemeld worden bij een school voor speciaal onderwijs.

Indien ouders/verzorgers overwegen om hun kind op een SO-school aan te melden, is het natuurlijk altijd raadzaam om te komen kijken en een oriënterend gesprek te voeren met de directie. Op die manier kunnen ze , meer te weten komen over de onderwijskundige visie, de sfeer op school en beter inschatten of een van onze scholen geschikt zal zijn voor hun kind. Meer informatie kunt u vinden op de websites van de SO-scholen.

   

        SO Alphons Laudy in Osdorp 
         

           SO De Heldring in Noord 
         

Aanmelding en toelating tot VSO

Voor alle leerlingen binnen het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig hebben. Deze verklaring vervangt de REC-indicatie die de leerlingen nu hebben.

De REC-indicatie blijft geldig tot 31 juli 2016. Na deze datum moet elke leerling in het bezit zijn van een TLV. De school vraagt deze TLV aan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen.  Het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen geeft de TLV af. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Voor meer informatie kunt u de websites van de VSO-scholen raadplegen.

 

        VSO Alphons Laudy 
         Foto Leonard Faustle/Berger&Barnett

       VSO De Heldring