Organisatie

STRUCTUUR

Kolom heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De doelstelling, grondslagen en wijze van werken zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en het managementstatuut. De RvT hanteert een toezichtskader en het CvB hanteert een bestuurlijk toetsingskader. Binnen deze kaders zijn de scholen en het CvB belast met het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken rondom de scholen. Het CvB stuurt de directeuren aan en toetst de door hen opgestelde schoolplannen aan het strategisch beleidsplan, waarna vaststelling volgt. Medewerkers van het Centraal Buro en een administratiekantoor ondersteunen het CvB daarbij.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft op voorgesteld bovenschools beleid advies- of instemmingsrecht, volgens vigerende wetten en reglementen.

RAAD VAN TOEZICHT (RVT)

Kolom heeft zes RvT-leden:
  • de heer Max Merkx (voorzitter)
  • de heer Ronald van Weegen (vice-voorzitter)
  • de heer Youssef Achahbar
  • de heer Ivar Oosterveld
  • mevrouw Marije Deutekom
  • mevrouw Mariet Brouwer
De RvT vergadert minimaal vijf maal per jaar en heeft een à twee maal per jaar een themabijeenkomst. Jaarlijks bezoekt de RvT een drietal Kolom-scholen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via de ambtelijk secretaris van de RvT (bestuurssecretariaat@kolom.net)  

COLLEGE VAN BESTUUR (CVB)

Het CvB bestaat sinds 1 juli 2019 uit Sylvia Spierenburg. Per 1 januari 2021 is Leendert Jan Veldhuyzen  als lid College van Bestuur werkzaam bij Kolom.  

Het CvB is belast met de bestuurlijke zaken en is direct leidinggevende van de schooldirecties en medewerkers Centraal Buro. Tweewekelijks is er een beleidsvergadering. Regelmatig bezoeken de CvB-leden de scholen en eenmaal per jaar wonen zij een schoolteambijeenkomst bij.

DIRECTIEOVERLEG (DO)

De schooldirecteuren nemen deel aan het directieoverleg (DO). Dit vindt minimaal vijf maal per jaar plaats. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het CvB. In het DO bespreken de directeuren belangrijke veranderingen, beleidszaken en vindt kennisuitwisseling plaats. Daarnaast hebben de directeuren gezamenlijke studiedagen en intervisie.

SCHOOLSOORTOVERLEG

Naast het DO zijn er drie schoolsoortoverleggen: een overleg voor directeuren van de PrO- en VSO-scholen, een overleg voor directeuren SBO scholen en een overleg voor directeuren van SO scholen.

Per schoolsoort is er ook overleg van Intern Begeleiders (IB'ers) of Zorgcoördinatoren (ZC'ers). Deelnemers aan deze overleggen kunnen opdrachten krijgen vanuit het schoolsoortoverleg.

Naast de genoemde overleggen zijn er meer momenten waarbij Kolommedewerkers met elkaar kennis delen. Kolom kent kenniskringen voor verschillende "beroepsgroepen" binnen de stichting, zoals voor psychologen, logopedisten, bouwcoördinatoren.

PERSONEEL & ORGANISATIE (P&O)

Kolom heeft P&O hoog in het vaandel staan en streeft ernaar om een sociaal werkgever te zijn, met ruimte voor leren. De personeelsadviseurs ondersteunen directeuren met hun personeelsbeleid en de uitvoering van de vigerende CAO’s. 

Alles is erop gericht om goed gekwalificeerd en tevreden personeel in dienst te hebben. Dit is tevens een waarborg voor het bieden van een kwalitatief goede plek aan leerlingen en hun ouders.
Verder bestaat een deel van de werkzaamheden uit het adviseren van de directies bij alle voorkomende personele aangelegenheden. Ook staan de arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en (na)scholing op de agenda.

HUISVESTING

Kolom hecht groot belang aan een goede huisvesting. Daarom is er een aparte afdeling ‘onderwijshuisvesting’ die zich bezighoudt met: 
  • groot en klein onderhoud, beveiliging en kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen;
  • verbouw, uitbreidingsbouw en (vervangende) nieuwbouw.

FINANCIëN

Hoofd Control van Kolom heeft de financiën onder haar hoede in samenwerking met een extern administratiekantoor en adviseert het CvB over de financiële ontwikkeling op school- en bovenschools niveau.