KLACHTEN

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Wij nodigen u uit om bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen. De interne contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen. U kunt in de schoolgids van uw kind zien wie de contactpersonen zijn en hoe u ze kunt bereiken.

Als u er met school niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan desgewenst voor verdere ondersteuning ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Mevrouw Bernadette Hes-Boots,  T: 06-25538458, E:info@in-b-tweenadvies.nl. Bernadette Hes is tevens de vertrouwenspersoon Integriteit. Alle benodigde informatie kunt u vinden in de Klachtenregeling.
  
VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

Het kan voorkomen dat er ‘vermoedens van een misstand’ zijn. Hierbij moet u denken aan vermoedens van fraude, valse informatie, ongeoorloofd persoonlijk gewin, strafbare feiten, corruptie e.d. Voor dat soort zaken is de 'Meldingsregeling vermoeden van een misstand bij Stichting Kolom’ gemaakt.